Knižné hody

 

Celoročný a celoslovenský projekt OZ Fanfáry
realizovaný v mestách a obciach

Ciele

Projekt je zameraný na podporu alternatívnej kultúrnej a intelektuálnej scény, ktorá sa podieľa na pozitívnej transformácii miestnych komunít v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Projekt tiež podporuje rozvoj tvorivých zručností detí a dospelých, stimuluje ich komunitné cítenie a aktívne zapojenie do rozvoja miestnej komunity.
 

Východisková situácia

Naša spoločnosť sa všeobecne označuje termínom vedomostná spoločnosť. Je to termín, ktorým sa všade vo svete charakterizuje veľký význam a podiel informácií v živote človeka. Informácie a možnosť ich získavania nadobudli významnú prioritu u detí i u dospelých. Ovplyvňujú ich úspešnosť v živote, možnosti uplatnenia; rýchle hľadanie informácií, informačné technológie, databázy ovplyvňujú dokonca aj sféru ľudských záľub a záujmov, stali sa súčasťou trávenia voľného času a oddychových aktivít.


Veľký dôraz na informácie má však aj negatívne vedľajšie účinky. Posledné prieskumy na Slovensku ukazujú, že u detskej i dospelej populácie prevláda záujem o literatúru faktu; teda prioritou je skôr získavanie vecných informácií, než čítanie pre potešenie, oddych, zábavu. Na jednej strane vzniká v našej spoločnosti potenciálne silná skupina ľudí, ktorí budú vedieť alebo aj vedia pracovať s odbornou literatúrou, na druhej strane však jednostranná, pragmatická zameranosť na „faktografickú realitu“ ochudobňuje emocionálny život dospelých i detí, okliešťuje ich schopnosť spracovávať zážitkové podnety   a tvorivo využívať či už zážitkový alebo poznatkový materiál.


To, akú funkciu a miesto priradíme knihe v našom živote, závisí od hodnôt, ktorým veríme a od toho, ako vieme knihu v našom živote tvorivo „využívať“. Jednostranné zameranie na získavanie informácií nás vedie do osobného i spoločenského egoizmu a ľudskej izolácie.


Tvorivé čítanie nám však môže pomôcť hľadať, nájsť a budovať vzťahy (k sebe samému, k iným i k vlastnému životnému priestoru)

Jedným z cieľov projektu je budovanie pro-komunitného myslenia. Všetky aktivity projektu sú orientované na širšiu verejnosť – jednak v mieste, kde budú aktivity prebiehať, jednak v celoslovenskom meradle. Projekt by mal tiež ovplyvniť názory a postoje širokej verejnosti ohľadne čítania detí a poskytnúť nápady, ako by mohli dospeláci v rodinách, školách a rôznych zariadeniach pre prácu s deťmi prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie.


Účastníci projektu

Do projektu sú zapojené detské HEVI kluby.

Do projektu sa môžu zapojiť:
• školy
• knižnice
• tvoriví umelci a umelecké a rôzne kultúrne, spoločenské, záujmové a iné inštitúcie
• vedci, intelektuáli, miestna samospráva
• športové organizácie
• podnikateľský sektor


Priebeh Knižných hodov

Knižné hody sú hodmi, a preto by sa mali stať „akciou“ mesta (obce). Prevedenie knižných hodov je závislé od možností partnerov projektu v jednotlivých miestach (organizačných, kapacitných i finančných). Hody by mali byť tiež prezentáciou miestnej a regionálnej intelektuálnej a umeleckej komunity, prípadne aj podnikateľského sektoru a firiem (ak by sa zapojil sponzorsky, alebo predajom produktov).


Aktivity hodov môžu obsahovať:

pouličné i interiérové
vystúpenia (profesionálnych i neprofesionálnych telies – detí i dospelých – tanečné, divadelné, hudobné)
výtvarné inštalácie a výstavy
happeningy a performance
prezentácie kníh
súťaže a kvízy
dielne zamerané na tvorivé čítanie
čítanie nahlas
športové aktivity a súťaže, ktoré budú vychádzať zo základnej myšlienky hodov
knižná burza
dielne tvorivého čítania osobitne venované vybraným skupinám obyvateľov (napr. rodičom) a iné aktivity
zamerané na prezentáciu základnej myšlienky hodov:


"Kniha je mostom ku vzťahom"


Autorkou projektu je Mgr. Timotea Vráblová, PhD.
www.fanfary.sk


Autorkou projektu Knižné hody v Seredi je
PaedDr. Mariana Kamenská
HEVI Klub Kamienky pri OA Sereď